ژوئن 20, 2016

بیماری کاردیو میوپاتی

بیماری کاردیو میوپاتی ازبیماریهایی کهعضله قلب را درگیرمیکند، کاردیومیوپاتی به معنی اختلال التهابی عضله قلب میباشد که در آن عضله قلب ضعیف شده و نمیتواند خون […]