نوامبر 30, 2016

آریتمی قلبی

نوامبر 18, 2016

حمله قلبی

نوامبر 15, 2016

بیماری عروق کرونر قلب

نوامبر 6, 2016

نقص سپتوم دهلیزی

نقص سپتوم دهلیزیAtrial Septal Defect  (ADS) ASD چیست؟ ASD نقص یا سوراخی در دیواره جداکننده (سپتوم) دو دهلیز است. هر کودکی با سوراخی بین دو دهلیز […]