ژوئن 20, 2016

آنژین صدری

آنژین صدری      احساس درد در قفسه سینه درد قفسه سینهکه شامل احساس فشار و فشردگی در قفسه سینه باشد به حدی که انگار قفسه سینه […]