ژانویه 31, 2016

بيمار های قلبی

بيمار هاي قلبی ایست قلبی و مرگ ناگهانی مرگ ناگهانی قلبی عبارت است از مرگ طبیعی ناشی از علل قلبی در فردی که ممکن است بیماری […]